Impresum

Identifikácia predávajúceho

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.
Prievozská 4
821 09 Bratislava
UPOZORNENIE: Adresa neslúži na vrátenie tovaru
www.tchibo.sk

IČO: 31 335 632
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 3763/B
DIČ: 2020291273
IČ DPH: SK2020291273

Kontaktné údaje
Emailová adresa: info@eduscho.sk

Vedenie spoločnosti: Werner Weber (CEO), Dr. Andreas von der Heydt, Dr. Jens Köppen, Hamid Dastmalchian
Predseda dozornej rady: Michael Herz

č.ú.: 1423346016/1111 | UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK2111110000001423346016 | SWIFT: UNCRSKBX

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Európska komisia zriadila a prevádzkuje Európsku platformu pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov on-line. Zákazník (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu súvisiaceho s on-line objednávkou využiť Európsku platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná prostredníctvom elektronického odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.